تماس با ما

موفقیتی دیگر در راستای کسب رضایتمندی مشتریان

موفقیتی دیگر در راستای کسب رضایتمندی مشتریان

شرکت وب افزار سام در راستای اهداف سازمانی و با توجه به کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان در حوزه استقرار و پیاده سازی و خدمات پس  از فروش نرم افزار های خود موفق به دریافت گواهی رضایت از  شرکت تعاونی مصرف کارکنان گمرک حمهوری اسلامی ایران گردید.