تماس با ما

تکمیل مدل گزارشات تحلیلی

تکمیل مدل گزارشات تحلیلی

مدل گزارشات تحلیلی جهت ساخت گزارشات ماتریسی به نرم افزار اضافه شد. این مدل گزارش‌سازی به کاربر این امکان را می دهد که گزارشات ماتریسی را مانند pivot table در Excel تهیه نماید و روندها  و گزارشات مقایسه‌ای تهیه نموده و بر مبنای آن نمودار ترسیم نماید.