تماس با ما

آموزش


شرکت وب افزار سام، آموزش را در سه دسته کاربری، راهبری و نگهداری طبقه بندی می‌نماید.

آموزش کاربری به آموزش نرم افزار به کاربران برنامه در بخشهای مختلف سازمان اتلاق می‌‎شود که شامل کارشناسان حسابداری و مالی، پرسنل فروش، انبارداران، کارشناسان منابع انسانی و حقوق و دستمزد، کارشناسان امور قراردادها و رسیدگی و ... می‌باشد.

آموزش راهبری به آموزش نرم افزار به مدیران و سرپرستان در بخشهای مختلف سازمان اتلاق می‌‎شود که شامل مدیران مالی، اداری، فروش، بازرگانی و.... می‌باشد.

آموزش نگهداری به آموزش نحوه نگهداری از برنامه، نگهداری فایل های داده، ذخیره و بازیابی فایلهای پشتیبان و ... اتلاق می شود.

training

روشهای آموزش عبارتند از:

  • آموزش حضوری
  • کتاب کار و فایلهای راهنما
  • ویدئوهای آموزشی
  • دستوالعمل مدون شده در جلسات استقرار و راه اندازی